Chcę wiedzieć więcej  
        Wspólnik spółki komandytowej podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu tak, jak osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule Jakie składki ZUS musi płacić wspólnik spółki komandytowej?   Sytuacja komplikuje...
  Osoba, która zakłada jednoosobową działalność gospodarczą i jest nadal wspólnikiem w spółce komandytowej nie może korzystać z tzw. małego ZUSu. Natomiast osoba, która kiedyś była wspólnikiem w spółce komandytowej nie może korzystać z tzw. małego ZUSu, jeżeli nie upłynęło...
Nie, nie jest to możliwe. Tzw. mały ZUS, to prawo początkujących przedsiębiorców do opłacania przez pierwsze dwa lata działalności niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Wówczas składki opłaca się od obniżonej podstawy wymiaru, tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2014...
Tak, spółka komandytowa może zawiesić działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia żadnego pracownika. Zawieszenie działalności powoduje, że wspólnicy tracą status płatników składek na własne ubezpieczenia, co w konsekwencji oznacza, że nie mają oni w okresie zawieszenia działalności...
Obowiązkowym ubezpieczeniom podlegają wyłącznie osoby fizyczne, które ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia w art. 6. Przepis ten do osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym zalicza również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Uzupełnieniem...
Tak, wspólnik spółki komandytowej niezależnie czy jest cudzoziemcem czy nie, jest zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce.   Zasadą jest, że o podleganiu polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych nie decyduje obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub...
Nie, ponieważ wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie wymienia bowiem wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej wśród osób podlegających ubezpieczeniu...
Nie, nie ma obowiązku jednoczesnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu bycia pracownikiem oraz z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej.   Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom...
Wspólnik w spółce komandytowej (komandytariusz ani komplementariusz) nie musi posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jeżeli zaś chodzi o rozliczanie się ze składek ZUS, to prowadzenie działalności gospodarczej i bycie wspólnikiem w spółce komandytowej to dwie odrębne podstawy...
Nie, wspólnik spółki komandytowej będący rencistą nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. składek na ZUS). Może je natomiast opłacać dobrowolnie. Wspólnicy spółki komandytowej choć nie są przedsiębiorcami, to, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń...
Tak, wspólnik spółki komandytowej musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne.   Ale, po pierwsze, nie jest możliwe założenie spółki komandytowej, w której będzie wyłącznie jeden wspólnik. Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której musi występować co najmniej dwóch...
Nie, wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej (komplementariusz i akcjonariusz) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu i w związku z tym nie są z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej zobowiązani do uiszczania do Zakładu Ubezpieczeń...
Tak, będzie miał Pan obowiązek uiszczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne zarówno z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, jak i bycia wspólnikiem w spółce komandytowej. W odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego nie ma bowiem - w przeciwieństwie do zasad opłacania...
Nie, komandytariusz nie ma obowiązku jednoczesnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. składki ZUS) zarówno z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i z tytułu bycia komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń...